e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 103):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


June 8, 2007 (Jamadi ul-Awwal 22, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

The Islamic Protection of the Environment (English Edition):

The earth is made available for human use, without abuse or misuse. There are numerous verses in the Quran that could be cited in this respect, for example the following:

“And He has made subservient to you whatsoever is in the heavens and in the earth, all, from Himself. Surely there are signs in this for a people who reflect” (45:13; see also 31:20 and 16:12).

In his capacity as vicegerent, man is perceived as the trustee of the earth. Vicegerency as a test to mankind is found in the following verse:

“We made you rulers in the land after them, so that We might see how you act.” (Quran, 10:14; see also 6:165).

Human Beings:

Islam emphasises the sanctity of human life in the strongest possible terms:

“We prescribed for the Children of Israel that whoever kills a person, ... it is as though he had killed all men. And whoever saves a life, it is as though he had saved the lives of all men” (Quran, 5:32).

Animals:

Islam has enjoined upon Muslims right relationship with animals. They are asked to treat animals well, and they are not allowed to kill animals except for food. Only in limited cases are some animals allowed to be killed, for example, when they endanger the lives of humans.

To slaughter an animal, one has to use a sharp object that will save the animal suffering. Shaddad Ibn Aws reported that the Prophet said:

“Excel in slaughtering; sharpen your blade [so you may] relieve your slaughtered [animal] (Muslim).”

One should not take lightly the issue of killing without any justification, even if the victim is a very small animal or bird. Abdullah Ibn Amr reported that the Prophet said:

“No human being kills a sparrow or [something] larger without right, except that God will ask him about it on the Day of Judgment.” It was said: “O Prophet of God! What is its right?” He said: “Its right is that you slaughter it and eat it, not that you decapitate it and throw it away!”

Plants:

Islam encourages people to plant trees and all useful plants. Jabir reported that the Prophet said:

“A Muslim who plants a shoot, and anyone obtains the least thing from it, is considered [like paying] almsgiving on his behalf until the Day of Judgment” (Muslim).

The Prophet explained that in terms of planting a palm-tree seedling even if one realises that it is the Day of Judgment and that the world is coming to an end, suggesting that even when all hope is lost for mankind, one should sustain nature’s growth.

Land:

Protecting the land from pollution is indicated in many hadiths that encourage people to keep the land clean. One hadith states, among other things, that God likes goodness, cleanliness, and generosity. The hadith ends with a request by the Prophet asking Muslims to clean their courtyards.

Islam has created a bond between faith and cleanliness. Abu Hurayrah reported that the Prophet said:

“Beware of the two [acts that bring] curses: relieving oneself in the path of people or in the shade [i.e. where they usually rest].

The same concept is reiterated in another hadith which, in addition to the above two prohibitions, mentions the prohibition of relieving oneself in water sources (e.g. ponds, rivers).

Those interested can read the entire article in the July 2003 edition of The Dawn.

De Islamitische bescherming van het milieu (Dutch Edition):

De aarde is geschapen voor menselijk gebruik, zonder misbruik te maken. Er zijn verschillende verzen die in dit verband kunnen worden aangehaald, bijvoorbeeld:

“En Hij heeft aan u dienstbaar gemaakt wat in de hemelen en op de aarde is, alles daarvan. Daarin zijn waarlijk tekenen voor lieden, die nadenken” (Koran 45:13; zie ook 31:20 en 16:12).

In zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van God op aarde, heeft de mens de verantwoordelijkheid over de aarde als beproeving meegekregen, zoals we zien staan in Koran 10:14:

"Daarna maakten Wij u na hen tot stedehouders op de aarde, opdat Wij zouden toezien hoe u handelt" (zie ook 6:165.

De mens:

De islam geeft in de meest sterke bewoordingen aan, dat het menselijk leven heilig is:

“Wij hebben de kinderen van Israël voorgeschreven dat wie een ziel doodt, ... is alsof hij alle mensen tezamen heeft gedood, en dat wie het in leven houdt, is alsof hij alle mensen tezamen heeft gered” (Koran 5:32).

Dieren:

De islam gebiedt een juiste houding tegenover dieren. Dieren moeten goed worden behandeld en mogen alleen met gegronde reden worden gedood, zoals voor voedsel, of indien bepaalde dieren het leven of de gezondheid in gevaar zouden kunnen brengen.

Om een dier te slachten dient een zo scherp mogelijk voorwerp gebruikt te worden, waardoor het zo min mogelijk pijn lijdt. Shaddad Ibn Aws vertelde dat de Profeet zei:

“Wees uitmuntend in het slachten; scherp uw mes zodanig, dat het te slachten dier het minst te lijden krijgt” (Muslim).

Verder kan worden vermeld, dat zelfs het kleinste dier niet zonder geldige reden mag worden gedood. Abdullah Ibn Amr vertelde dat de Profeet zei:

“Geen enkel mens doodt onterecht een mus of (iets) groters, zonder dat God hem daarover zal ondervragen op de Dag des Oordeels.” Er werd gezegd: “O Profeet! Wat is zijn recht?” De profeet antwoordde: “Zijn recht is dat u het slacht en opeet, en niet dat u het onthoofdt en weggooit!’”

Planten:

De islam moedigt de mensen aan om te planten. Djabir vermeldde dat de Profeet zei:

“Een moslim die een spruit plant, wordt op de Dag des Oordeels beschouwd als armenbelasting te hebben betaald, indien iemand zelfs maar het minste voordeel eruit haalt (Muslim).

Zelfs indien iemand zich realiseert dat de Laatste Dag is aangebroken en zich haast om iets te planten, ontvangt hij een beloning voor die daad, zoals de Profeet ons leerde.

Land:

Vele overleveringen van de Profeet Mohammed geven aan, dat het land dient te worden beschermd tegen vervuiling. Eén overlevering vermeldt dat God van goedheid, reinheid en edelmoedigheid houdt, en deze overlevering eindigt met een verzoek van de Profeet aan de moslims om hun erven schoon te houden.

De islam heeft een band geschapen tussen geloof en reinheid. Abu Hurairah vertelde dat hij van de Profeet heeft gehoord:

“Behoed u voor de twee daden die vervloeking teweegbrengen: uw behoeften doen op de weg die mensen afleggen of in de schaduw (waar zij uitrusten).

Andere overleveringen vermelden dat men zijn behoeften ook niet moet doen in water (meren, rivieren, enz.)

Zij die interesse hebben, kunnen het volledig artikel hier lezen.

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt