e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 100):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


May 18, 2007 (Jamadi ul-Awwal 1, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Gratitude (English Edition):

In many of its verses, the Quran shows us the countless blessings which man has at his disposal in this world. It also shows how us how ungrateful man can be, despite the abundance which he has in this life. Some of these verses are:

"So eat of what Allah has given you, lawful and good (things), and give thanks for Allah’s favour, if He it is you serve" (16:114).

"And surely thy Lord is full of grace to men, but most of them do not give thanks" (27:73).

"Why should Allah chastise you if you are grateful and believe? And Allah is ever Multiplier of rewards, Knowing" (4:147).

"And when your Lord made it known: If you are grateful, I will give you more, and if you are ungrateful, My chastisement is truly severe" (14:7).

The Quran shows us again and again that man should go through life with a positive attitude. What is the reason for this? Does Allah need our gratitude? Many of us find it difficult to be grateful, particularly when the circumstances are not to our liking. Others, however, have everything they wish for and still they are not grateful. Our society tends to think terms of scarcity. We focus our minds on things we do not have instead of being grateful for those things which we have.

By being grateful, we can experience Allah and open ourselves to His favours.

Muslims often remember Allah by His attributes (dhikr). The objective of this is that we can experience the feelings connected with the dhikr, that we understand these feelings, and that we integrate them into our behaviour. One of these attributes of Allah is Shakur, which - among other meanings - means "very grateful."

A grateful heart attracts abundance and provisions from Allah like a magnet, both material and spiritual. Imagine how you feel when you have given something to a grateful person, and how you feel when someone is not grateful for your gifts.
It is better to have a grateful attitude towards Allah, as He, the Lord of the heavens and the earth, has the most to offer to us.

Yet it is still difficult for many people to be grateful, or to stay grateful. Others do not really believe that Allah is able to provide us with everything we need for a sincere, happy life in abundance.

The first step is to be grateful for everything we have, and see Allah's presence in those things. Also, when things are not going as well as we would like, there is still a lot to be grateful for. Gratitude makes our lives better, fuller, richer and far more wonderful. We should release our limited, miserable thoughts and think more in terms of welfare, prosperity and fortune, again and again, till gratitude becomes an integral part of our being. What we strive for, where we put our energy, that is what we will receive (Quran, 53:39).

We have a choice. Choose gratitude and abundance for all good things in life.

Drs Sharda Ahmadali-Doekhie

Dankbaarheid (Dutch Edition):

In de Koran wordt meerdere malen gewezen op de vele gunsten die de mens mag genieten in deze wereld. Ook wordt vaak aangehaald hoe ondankbaar de mens zich kan opstellen ten opzichte van de overvloed tot welke hij of zij toegang heeft.
Enkele voorbeelden:

“Dus eet van wat Allah jullie heeft gegeven, wettige en goede (dingen), en zeg dank voor Allah’s gunst, als Hij het is Die jullie dienen.” (16:114)

“En jouw Heer is waarlijk Vol van goedgunstigheid tegenover de mensen, maar de meesten van hen zeggen geen dank. (27:73).

"Waarom zou Allah jullie straffen als jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is immer de Vermenigvuldiger van beloningen, Wetend" (14:7).

"En toen jullie Heer het bekendmaakte: Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie meer geven, en als jullie ondankbaar zijn, dan is Mijn straf waarlijk streng" (14:7).

De Koran wijst er steeds op dat het goed is om met een dankbare houding door het leven te gaan. Wat is de reden hiertoe? Heeft de Almachtige onze dankbaarheid nodig?

Voor velen is het vooral in barre omstandigheden moeilijk om dankbaar te zijn. Anderen daarentegen hebben wat ze zich maar kunnen wensen in materieel opzicht, toch zijn ze niet dankbaar en zelfs gierig.

Onze samenleving is gaan denken in termen van gebrek. Wij richten onze aandacht vaker op wat wij niet hebben of niet meer zullen hebben, dan op datgene wat wij wel hebben.
Via dankbaarheid kunnen we Allah gaan ervaren en leren kennen en ons openstellen voor Zijn gunsten.

De Moslim gedenkt de Almachtige vaak aan de hand van Zijn attributen (dhikr). Dit gedenken heeft als doel dat de mens de hierbij behorende gevoelens ervaart, ze begrijpt en vervolgens in de eigen houding integreert. Eén van deze attributen van Allah is Shakoer, hetgeen onder andere “zeer dankbaar” betekent.

Een dankbaar hart werkt als een magneet voor de overvloed en voorzieningen van Allah, zowel materieel als geestelijk. Stelt u zichzelf maar even voor hoe het voelt om een gift aan een dankbaar iemand te schenken, of als iemand uw giften niet op prijs stelt.
En natuurlijk is het goed om u met een dankbare houding tot Allah te wenden, want wie heeft er meer te bieden aan ons dan Allah, Die heerser is van het koninkrijk van de hemelen en de aarde?

Maar dan nog is het, zoals eerder gezegd, vaak moeilijk voor mensen om dankbaar te zijn of dankbaar te blijven. Anderen geloven of vertrouwen er niet echt in, dat Allah in staat is om ons werkelijk te voorzien in alles, maar dan ook alles wat we echt nodig hebben om een oprecht gelukkig leven in overvloed te leiden.

De eerste stap hiertoe is alvast dankbaar te zijn voor alles wat we op dit moment hebben en in te zien hoe Allah’s aanwezigheid hierin terug te vinden is. Ook wanneer zaken niet naar onze zin zijn, is er een heleboel waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Het maakt ons leven mooier, voller, rijker en wonderbaarlijker. We moeten onze beperkende, armoedige gedachten loslaten en meer gaan denken in termen van welzijn, welvaart en geluk. Elke keer opnieuw, totdat dankbaarheid voor ons een natuurlijke houding is geworden. Want waar we werkelijk naar streven, waar we onze energie in steken, daarvan zullen we zeker ontvangen (Koran, 53:39).

We hebben een keus. Kies voor dankbaarheid en overvloed van al het goede.

Drs Sharda Ahmadali-Doekhie

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt