e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 96):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


April 20, 2007 (Rabi al-Thani 3, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Arrogance (English Edition):

Our earth, when compared to the universe, is smaller than a tennis ball. Our country may be the size of a small coin on this ball, our city may be just a spot, and we ourselves are of the size of sand particles. Yes, when compared to the universe, we may not be bigger than a single particle of sand in the desert. Imagine this particle of sand trying to jump with anger, trying to bloat with pride! Of what use is it anyway? Who cares for this particle which can be blown away by a simple gust of wind?

The Holy Quran is very clear regarding those who choose to act with pride. We quote:

"And of men is he whose speech about the life of this world pleases thee, and he calls Allah to witness as to that which is in his heart, yet he is the most violent of adversaries. And when it is said to him, Be careful of thy duty to Allah, pride carries him off to sin — so hell is sufficient for him. And certainly evil is the resting-place" (2:204, 206).

"And turn not thy face away from people in contempt, nor go about in the land exultingly. Surely Allah loves not any self-conceited boaster. And pursue the right course in thy going about and lower thy voice. Surely the most hateful of voices is braying of asses" (31:18-19).

."Surely Allah loves not such as are proud, boastful" (4:36).

"And as for those who disdain and are proud, He will chastise them with a painful chastisement" (4:173).

"And go not about in the land exultingly, for thou canst not rend the earth, nor reach the mountains in height. All this, the evil thereof, is hateful in the sight of thy Lord" (17:37-38).

Pride is undoubtedly one of the most common forms of behaviour which is disliked by both God and our fellow being. Let us therefore use this knowledge to behave in a way which pleases both.

Remember: Pride goes before a fall!

Sources:

* Be the God you are (Dr. K.B. Shetty)
* The Holy Quran (translation of Maulana Muhammad Ali

Arrogantie (Dutch Edition):

Wanneer we onze aarde vergelijken met het universum, is het kleiner dan een tennisbal. Ons land is dan een klein muntstuk op deze bal, onze stad slechts een puntje, en wijzelf zijn even klein als zandkorrels. Ja, indien vergeleken met het universum, zijn wij niet groter dan een zandkorrel in de woestijn. Probeert u zich in te denken dat zo'n zandkorrel probeert te springen van woede, of een grote mate van hoogmoed tentoonspreidt! Wat is hiervan het nut? Wie bekommert zich om die zandkorrel die door een enkele windvlaag kan worden weggevaagd?

De Heilige Koran is zeer duidelijk omtrent degenen die ervoor kiezen hoogmoedig te zijn. Wij citeren:

“En onder de mensen is er één, wiens gesprek over het leven van deze wereld u doet verbazen en hij roept God als getuige aan van wat in zijn hart is, toch is hij de geweldigste der tegenstanders. En wanneer hem gezegd wordt: Hoed u voor (de kastijding van) God, voert trots hem weg tot zonde; derhalve is de hel hem genoeg, en inderdaad is het een kwade rustplaats” (2:204, 206).

“En wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, God heeft geen verwaande opschepper lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het balken der ezels” (31:18-19).

“Waarlijk, Allah heeft hem die hoogmoedig, grootsprakig is niet lief” (4:36).

“En wat betreft degenen die afwijzen en hoogmoedig zijn, Hij zal hen met een pijnlijke kastijding kastijden” (4:173).

“En wandel niet hoogmoedig in het land, want u kunt de aarde niet doorsnijden, en ook niet de bergen in hoogte bereiken. Dit alles – het kwaad daarvan – is hatelijk in de ogen van uw Heer” (17:37-38).

Hoogmoed is ongetwijfeld een van de meest voorkomende gedragsvormen die zowel door God als door onze medemensen wordt verafschuwd. Laten we deze wijsheid gebruiken om ons zodanig te gedragen, dat zowel God als onze mede-wereldburgers tevreden met ons zijn.

Onthoud: Hoogmoed komt vóór de val!

Bronnen:

* Be the God you are (Dr. K.B. Shetty)
* De Heilige Koran (vertaling van Maulana Muhammad Ali)

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt