e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 95):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


April 13, 2007 (Rabi al-Awwal 26, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Necessity of Trials (English Edition):

Why should life be this way, that Allah grants us pleasurable experiences but also moments of deep sadness? As believers, should we expect that Allah should grant us only pleasure during our life on earth in return for our belief?

No, life is not that easy. On the contrary, Allah wants to test the believers, to see the strength of our belief, and with that comes matters such as fear, loss of wealth, loss of lives, etc. We will explain this further with some verses from the Quran.

29:2-3: "Do men think that they will be left alone on saying, We believe, and will not be tried? And indeed We tried those before them, so Allah will certainly know those who are true and He will know the liars."

47:31: "And certainly We shall try you, till We know those among you who strive hard, and the steadfast."

2:155: "And We shall certainly try you with something of fear and hunger and loss of property and lives and fruits. And give good news to the patient, who, when a misfortune befalls them, say: Surely we are Allah’s, and to Him we shall return. Those are they on whom are blessings and mercy from their Lord; and those are the followers of the right course."

This verse concerns those who are not strong enough to undergo the trials of life:

22:11: "And among men is he who serves Allah, (standing) on the verge, so that if good befalls him he is satisfied therewith, but if a trial afflicts him he turns back headlong. He loses this world and the Hereafter. That is a manifest loss."

Thus, Almighty Allah gives us trials again and again, to test the faith of the believers. However, in His Mercy He also gives the believers the tools to overcome these trials, namely sabr and salaat (patience and prayer), as the Quran teaches us in 2:45-46:

"And seek assistance through patience and prayer, and this is hard except for the humble ones, who know that they will meet their Lord and that to Him they will return."

We conclude with a prayer of comfort from the Quran, 2:286:

"Our Lord, punish us not if we forget or make a mistake. Our Lord, do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us. Our Lord, impose not on us (afflictions) which we have not the strength to bear. And pardon us! And grant us protection! And have mercy on us! Thou art our Patron, so grant us victory over the disbelieving people."

Let us gratefully use these supports from the Quran to overcome the difficult moments of our lives.

De Noodzaak van Beproevingen (Dutch Edition):

Waarom moet het zo zijn dat Allah ons vele goede, prettige ervaringen schenkt, maar daarnaast ook momenten van zeer diepe droefheid? Als wij gelovig zijn, mogen wij dan niet verwachten dat Allah ons in ruil daarvoor plezier schenkt gedurende ons hele leven hier op aarde?

Nee, zo is dat niet. Integendeel wil Allah juist de gelovigen beproeven, ofwel testen, om te zien hoe sterk zij zijn in hun geloof. En daarbij horen zaken als het ondergaan van angst, verlies van vermogen, verlies van levens, enz. Wij zullen dit nader uitleggen aan de hand van enkele verzen uit de Koran.

29:2-3: “Denken de mensen dat zij met rust zullen worden gelaten, omdat zij zeggen: wij geloven, en dat zij niet beproefd zullen worden? En voorzeker hebben Wij degenen die voor hen leefden beproefd, en God zal degenen die waarheidlievend zijn zeker kennen, en Hij zal de leugenaars zeker kennen.”

47:31: “En Wij zullen u zeker beproeven, tot Wij degenen onder u, die zich hard inspannen en de geduldigen hebben gekend.”

2:155: “En Wij zullen u voorzeker beproeven door iets van vrees en honger en verlies van vermogen en levens en vruchten. En geef goed nieuws aan de geduldigen, die, wanneer een tegenslag hen overvalt, zeggen: Waarlijk behoren wij tot Allah, en tot Hem zullen wij wederkeren. Dat zijn degenen op wie zegeningen en genade van hun Heer rusten; en dat zijn de volgelingen van de rechte weg.”

Onderstaand vers heeft betrekking op hen die niet sterk genoeg zijn om de beproevingen te ondergaan:

22:11: “En onder de mensen is er, die God op de rand dient, zodat indien hem het goede overkomt, hij daarmee tevreden is, maar indien een bezoeking hem treft, keert hij hals over kop terug; hij verliest deze wereld en het hiernamaals.”

De Almachtige Allah geeft ons dus keer op keer beproevingen, om te testen hoe sterk de gelovigen zijn in hun geloof. Maar in Zijn Genade heeft Hij de gelovigen ook de gereedschappen gegeven om deze beproevingen te boven te komen, namelijk sabr en salaat (geduld en gebed), zoals de Koran ons leert in 2:45-46:

“En zoek hulp door lijdzaamheid en gebed, en waarlijk, het is een zware zaak, behalve voor de nederigen, die weten dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen terugkeren.”

Tot slot een gebed van troost uit de Koran, 2:286:

“Onze Heer, straf ons niet wanneer wij (iets) vergeten of een fout maken. Onze Heer, leg ons geen last op zoals U (die) degenen vóór ons oplegde. Onze Heer, leg ons geen (kwellingen) op waarvoor wij de kracht niet hebben ze te dragen. En vergeef ons! En schenk ons bescherming! En heb genade met ons! U bent onze Beschermheer, dus schenk ons de overwinning op de ongelovige mensen."

Laten wij dankbaar gebruik maken van deze ondersteuning uit de Koran om de moeilijke perioden in ons leven te boven te komen.

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt