e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 92):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


March 23, 2007 (Rabi al-Awwal 5, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Why is God Invisible to us? (English Edition):

Taqwa:

"Who believe in the Unseen and keep up prayer and spend out of what We have given them" (Quran, 2:3).

Taqwa means 'abstaining from evil and anything injurious to one’s spiritual well being'. This quality would fail to evolve in man if the presence of Allah (Who is Omnipresent) could be visualized by our physical senses. For example, if the chief law enforcement officer of a country is physically present in an area, then those who are aware of his presence are disposed towards following the laws and avoidance of criminal behavior. This does not mean that each one of those individuals is a truly righteous and law abiding citizen. The real measure of their character can only be established during the physical absence of the legal authority. If one abstains from evil while not being able to see the Divine Being, then only can it be said unequivocally that the quality of taqwa (abstinence from evil) has truly developed in that person.

Light Intensity:

Our eyes cannot even stand a slight increase in intensity of light. This is the reason scientists advise us not to look at the sun directly. Our sun is a small star, whereas there are billions of other stars which are thousands of times larger in mass and the quantity of light they generate. These heavenly bodies are only a reflection of the light (nur) and power of the Creator. As the Holy Quran states:

"Allah is the Light of the heavens and the earth" (24:35).

How can we then expect to see the Divine Being with our eyes?

The Holy Quran has explained this in the incident relating to Prophet Moses:

"And when Moses came at Our appointed time and his Lord spoke to him, he said: You cannot see Me; but look at the mountain; if it remains firm in its place, then will you see Me. So when his Lord manifested His glory to the mountain, He made it crumble and Moses fell down in a swoon" (7:143).

Thus when Allah cast the reflection of His power on the mountain, it was made to crumble, and Moses fell down in a swoon. If something as strong as the mountain could not bear the manifestation of Divine Power, how can the human eye (which is the most delicate part of the human body) stand up to it?

Concentration:

Often enough, our attention is distracted when we see something beautiful around us: a lovely flower, a wondrous sunrise, a newborn baby in its innocence, etc. If we would see Allah - Who has the most beautiful qualities - with our physical eyes, would we then be able to pay attention to something else?

Spiritual View:

Right after the verse "Vision comprehends Him not," the Holy Quran states:

"Clear proofs (basa’ir) have indeed come to you from your Lord; so whoever sees (absara), it is for his own good; and whoever is blind, it is to his own harm" (6:104).

The Arabic word used here is basa’ir which is the plural of basirat. This word stands for the discerning faculty of the human mind. The verses just quoted, therefore, mean that the human visual faculty cannot comprehend the Divine Being. However, the discerning faculties of the human mind can recognize and find Him through the luminescent proofs and arguments presented in the Holy Quran, which appeals to human wisdom.

Source: Lessons in the Holy Quran by Naseer Ahmad Faruqui

waarom kunnen wij god niet zien (Dutch Edition):

Taqwa:

“Degenen die in het Ongeziene geloven, en het gebed onderhouden, en uitgeven van wat Wij hen hebben gegeven" (Koran, 2:3).

Taqwa betekent ‘het zich weerhouden van het kwaad en elke zaak die schadelijk is voor iemands geestelijke welzijn’. Deze kwaliteit zou niet ontplooid kunnen worden in de mens, indien wij Allah (Die Alomtegenwoordig is) met onze ogen zouden kunnen zien. Indien God zichtbaar zou zijn voor het menselijke oog, zou de mens geen enkele eer of beloning verdienen voor het geloven in Hem, of voor het verrichten van een goede daad. Wij zien dat velen in aanwezigheid van een politieagent de wet nauwgezet naleven. Dit maakt hen echter niet tot rechtschapen burgers! Het werkelijke niveau van hun gehoorzaamheid wordt pas zichtbaar tijdens de afwezigheid van de agent. Evenzo kan alleen iemand, die inderdaad gelooft in de Ongeziene God, werkelijk een muttaqi (iemand die zijn plichten vervult en zich weerhoudt van het kwaad) zijn.

Lichtintensiteit:

Onze ogen kunnen zelfs geen lichte toename van lichtintensiteit verdragen. Daarom wordt ons geadviseerd ons om niet rechtsreeks in de zon te kijken. En toch is onze zon maar een kleine ster. Er zijn miljarden andere sterren, die duizenden malen groter zijn in massa en in de hoeveelheid licht die zij genereren. Deze hemellichamen zijn, ondanks de enorme hoeveelheid fysiek licht die ze uitstralen, slechts een reflectie van het licht (noer) en de macht van de Schepper. Zoals de Heilige Koran stelt:

“Allah is het Licht van de hemelen en de aarde” (24:35).

Hoe kunnen wij dan verwachten het Goddelijke Wezen met onze ogen te zien?

De Heilige Koran beschrijft een voorval uit het leven van de Profeet Mozes:

“En toen Mozes op Onze bepaalde tijd kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei Hij: Je kan Mij niet zien. Maar kijk naar de berg; indien hij vast op zijn plaats blijft, dan zal je Mij zien. Maar toen zijn Heer Zijn schittering aan de berg openbaarde, deed hij hem verpulveren, en Mozes viel in zwijm neder” (7:143).

Toen Allah dus een reflectie van Zijn macht op de berg wierp, werd deze verpulverd en viel Mozes flauw. Indien een sterk iets als een berg de manifestatie van de Goddelijke Macht niet kon verdragen, hoe kan dan het menselijke oog (dat het meest delicate lichaamsdeel is) het weerstaan?

Concentratie:

Hoe vaak wordt onze aandacht niet afgeleid als we iets moois om ons heen zien, zoals een bloem, een prachtige zonsopkomst, een pasgeboren baby in alle onschuld, enz. Indien wij Allah met onze fysieke ogen zouden kunnen zien, de Schepper, Die de prachtigste en voortreffelijkste eigenschappen bezit, zouden wij dan nog in staat zijn onze aandacht op iets anders te richten?

Spirituele ogen:

Direct na het vers “het gezicht kan Hem niet bevatten”, stelt de Heilige Koran:

“Inderdaad zijn er duidelijke bewijzen (basa’ir) van uw Heer tot u gekomen. Wie dus ziet (absara), het is voor zijn eigen welzijn. En wie blind is, het is ten nadele van zichzelf” (6:104).

Het hier gebruikte Arabische woord basa’ir is het meervoud van basirah. Dit woord staat voor de scherpzinnige eigenschap van de menselijke geest. De verzen, die zojuist zijn aangehaald, betekenen dus dat de menselijke visuele eigenschap het Goddelijk Wezen niet kan bevatten. Echter kunnen de scherpzinnige eigenschappen van de menselijke geest Hem herkennen en vinden via de verlichtende bewijzen en argumenten die de menselijke wijsheid aanspreken, gepresenteerd door de Heilige Koran.

Bron: Lessons in the Holy Quran (Naseer Ahmad Faruqui)

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt